Z

záda back
zahrabat bury
záchvat seizure
zaječí tlapky Hare Feet, Rabbit Feet
zajíc rabbit
základní vakcinace core vaccine
záprstí pastern
zástupce (určité funkce) deputy
Zaštěkej! Bark!
zavětřit scent
závislý dependent
zavrčení growl
zbytky lidského jídla Leftovers, Table Scraps
zdraví health
zeď wall
zelené dršťky green tripe
zelenina vegetable
zhmoždění bruise
zkrátit dock
zlomenina fracture
značka brand
známka dobrá Good
známka dostatečná Sufficient
známka nadějná Promising
známka velmi dobrá Very good
známka velmi nadějná Very promising
známka výborná Excellent
zóna Contact, Contact Zone
zranění injury
zrzavý gingery
ztráta hmotnosti weight loss
ztuhlost stiffness
zubní kámen palque, tartar
Zůstaň! Stay!
zvracení vomiting
zvracet vomit