Zkoušky vodních prací

 

Nejdůležitějším požadavkem na psy prověřované při zkouškách vodních prací je především jejich nadšení a náruživost pro vodní činnost jakéhokoli druhu. Pohyb ve vodě nebo jízda ve člunu musí být viditelně jejich přirozeným prostředím. Použití těchto psů je směrováno pro praxi, takže jejich přístup k plnění úkolů nemůže být v žádném případě ovlivňován některými vedlejšími vlivy, třeba nepřízní počasí. Již váhavý start psa do plnění kteréhokoli cviku ve vodě nevypovídá příznivě o jeho možném využití. Při ZVP jsou většinou ale řešeny problémy opačného druhu, starty psů do vody jsou vesměs raketové a problémy jsou spíše udržet je na břehu v klidu.

Jednotlivé cviky disciplín vodních prací lze rozdělit na dvě části, na cviky dynamické a cviky statické. Při dynamických cvicích, jako je přinášení aportů, vlečení surfu či člunu nebo pomoc plavci v nesnázích, se výrazně hodnotí dychtivost a přímočarost provedení. Naopak při cviku odložení nebo identifikaci čili vyhledávání pachu je nezbytností naprostý klid a soustředění psa na provedenou činnost.

 

Důraz na bezpečnost. Lidí i psů

Všechny speciální práce u zkoušek vodních prací se provádějí ve dne. Při tomto druhu výcviku je kladen obzvlášť důraz na bezpečnost, a to lidí i psů. Proto nestačí jeden motorový člun, ale musí být přítomen i druhý, záložní, pro případ nouze. Psovod musí být při plnění všech cviků, které vyžadují pobyt ve člunu, vybaven záchrannou plovací vestou. Tu musí mít i všichni ostatní členové posádek obou člunů. Pes ve speciálních disciplínách pracuje ve vodním postroji s madlem k bezpečnému uchopení při vytahování z vody do člunu. Trasy člunů i všechny další potřebné vzdálenosti na vodní hladině musí být zřetelně vyznačeny bójkami, při snížené viditelnosti se světelným značením. Vybavení organizace pořádající vodní zkoušky je dost ekonomicky náročné, nutný je i například dalekohled s udáváním vzdáleností pro umisťování bójek, protože odhad okem na vodní ploše je často velmi mylný.

 

Poslušnost – pes sleduje člun

Vodní práce jsou podobně specifické jako lavinové, proto cviky poslušnosti jsou hodně podobné. Jako je v lavinových pracích klíčové sledování stopy lyží, při vodních je variantní obměnou sledování trasy plaváním. Psovod nastupuje do člunu a psa nechává sedět na břehu. Po odražení člunu od břehu pes na povel psovoda vstupuje do vody a plaváním sleduje člun po určené trase. Ta vede k bójce, u které se člun obrací zpět. Při veškeré činnosti ve člunu je lodník zcela podřízen psovodovi, který určuje rychlost pohybu člunu. Pes může člun sledovat po straně nebo vzadu, ale nesmí se od něho vzdalovat více než 5m. Trasa člunu je v 1. stupni ZVP dlouhá 100m, ve 2. stupni 200m a ve 3. stupni 300m. V každém stupni zkoušky je některý cvik považován za klíčový a podle toho i bodově navýšen. V prvním to je pomoc surfaři, ve druhém přivlečení člunu bez vesel a ve třetím identifikace kadaveru. Zkoušku ZVP3 nelze pořádat jako ostatní zkoušky, probíhá výhradně jako Český pohár vodních prací, který je v tomto výcvikovém odvětví přeborem ČR.

 

 

ZVP1 – Zkouška vodních prací 1. stupně

Přivolání psa ze člunu na břeh

Psovod umisťuje psa ve člunu a zůstává stát na břehu. Posádka odváží psa 50m od břehu, kde člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda ze břehu skáče pes, který dosud ve vodě nebyl (má suchou srst), ze člunu do vody a plave nejkratší cestou ke břehu, k psovodovi. Pokud na třetí povel pes neskočí, člun se pomalu vrací ke břehu a psovod může povely opakovat až do poloviční vzdálenosti (s odpovídajícími bodovými srážkami).

 

Aportování předmětu odhozeného pořadatelem

Pořadatel ze člunu, vzdáleného 15m od břehu, na pokyn rozhodčího do vody odhazuje libovolný předmět, který dobře plave. Pes jeho odhození sleduje v základním postoji na břehu. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení předmětu na břeh.

 

Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině

Psovod se psem procházejí po určené trase v blízkosti břehu a jsou zavoláni rozhodčím na okraj břehu. Psovod zde upozorní psa na předmět klidně plovoucí na vodní hladině 25m od břehu a vysílá ho k jeho přinesení. Odhazování tohoto předmětu nesmí pes vidět ani slyšet.

 

Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu na mělčině broděním

Pořadatel umístí na břehu pádlo opřené o batoh (kámen, jiný člun apod.) asi 10m od břehu. Pes může umístění pádla vidět, ale není na ně pořadatelem upoutáván. Člun se psovodem se nachází na mělčině, asi 5m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes vyskakuje ze člunu, brodí ke břehu a samostatně přináší pádlo ze břehu zpátky do člunu.

 

Aportování předmětu pořadatele do člunu

Pořadatel, sedící ve člunu společně s psovodem a psem, odhazuje na pokyn rozhodčího libovolný předmět, který dobře plave, do vody na vzdálenost 15m. Pes odhození aportu vidí, ale není jím drážděn. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu. Pes vyskakuje ze člunu. Po přinesení je mu aport odebrán a pes vytažen zpátky do člunu.

 

Přivlečení surfu s osobou

Psovod prochází se psem po určené trase, je zavolán rozhodčím ke břehu a upozorněn na surfaře ležícího ve vzdálenosti 25m na surfu bez plachty. Surfař na sebe upozorňuje soustavným voláním o pomoc. Psovod vysílá psa k záchraně, surfař drží v ruce lano, které nabídne psu k uchopení a nechá se psem dovléci ke břehu. Může psu pomáhat pádlováním rukama.

 

 

ZVP2 – Zkouška vodních prací 2. stupně

Přivolání psa ze břehu do člunu

Psovod odjíždí ve člunu a psa nechává sedět na břehu. Po odplutí do vzdálenosti 50m od břehu se člun zastavuje. Na zvukový povel psovoda vbíhá pes do vody a plave nejkratší cestou ke člunu, kde je psovodem vytažen na palubu.

 

Aportování do člunu předmětu odhozeného ze břehu

Psovod se psem sedí ve člunu, který je vzdálen od břehu 25m. Pořadatel, stojící na břehu, na pokyn rozhodčího odhodí do vody, směrem ke člunu libovolný předmět, který dobře plave, a to asi do poloviny vzdálenosti člunu od břehu. Na další pokyn vysílá psovod psa k přinesení tohoto předmětu z vody zpět do člunu. Po přinesení mu je aport odebrán a pes je vytažen zpátky na palubu.

 

Vysílání pro ztracený předmět

Psovod se psem sedí ve člunu, který se vzdálí od břehu. Tam některý člen posádky tak, aby to pes nezpozoroval, ztrácí pádlo nebo záchrannou desku. Po uplavání 15m od předmětu člun zastavuje. Psovod upozorní psa na předmět a vysílá jej k přinesení. Pes skáče do vody a aportuje předmět zpět ke člunu, kde je psovodem vytažen znovu na palubu.

 

Přivlečení surfaře v nesnázích ke břehu

Psovod prochází se psem po určené trase a je zavolán rozhodčím na břeh. Zde je upozorněn na surfaře ležícího 25m od břehu na surfu bez plachty, surfař třikrát v krátkých intervalech zavolá o pomoc a dál pak již bez pohybu klidně leží. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař drží v ruce lano, které pes uchopí a samostatně dovleče surf ke břehu.

 

Pomoc plavci v nesnázích

Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na osobu volající o pomoc ve vzdálenosti 25m od břehu. Plavec mává rukama, křičí a střídavě se potápí pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích, po setkání s ní se okamžitě obrací zpět ke břehu a plavce, který se lehce přidržuje madla na postroji, vleče s sebou. Plavec druhou rukou v plavání vydatně pomáhá. Cvik není postaven na tom, aby prokázal, že pes figuranta dokáže utáhnout, ale především prokazuje ochotu k plnění cviku nabídnutí se plavci k pomoci.

 

Přivlečení člunu s nabídkou lana

Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma osobami stále volajícími o pomoc. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 50m, uchopí lano, nabízené a podané mu jednou z osob na přídi, a přivleče člun ke břehu. Pro malá plemena nesmí zátěž člunu překročit 30kg.

 

 

ZVP3 / ČPVP – Zkouška vodních prací 3. stupně

Přivlečení bezvládného surfaře ke břehu

Psovod se psem prochází po určené trase, je zavolán na břeh a upozorněn na surfaře, který bez hlasového projevu leží na surfu bez plachty 50m od břehu. Psovod vysílá psa na pomoc, surfař, stále bez pohybu, drží v ruce lano, které pes samostatně uchopí a dovleče surf ke břehu. Musí být zajištěn snadný prokluz lana, za které pes surf vleče, na začátku krátké, mohlo bez zadrhnutí prodloužit na dva až tři metry délky.

 

Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu plaváním

Pořadatel umístí na břehu pádlo opřené o batoh (kámen, jiný člun apod.), a to tak, aby pes jeho uložení nepozoroval. Člun se psovodem se nachází na vodě 25m od břehu. Psovod na pokyn rozhodčího posílá psa ze člunu pro pádlo na břeh. Pes skáče do vody, plave ke břehu, samostatně uchopí pádlo a přináší je zpět ke člunu. Po odebrání pádla je vytažen posádkou do člunu.

 

Pomoc plavci v nesnázích

Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na osobu, která zavolá třikrát v krátkých intervalech o pomoc. Osoba se nachází ve vzdálenosti 50m od břehu, mává rukama a střídavě se potápí pod hladinu. Pes na povel plave k osobě v nesnázích a po setkání s ní se okamžitě obrací zpět ke břehu. Plavec se jednou rukou lehce přichytí madla na postroji psa a druhou rukou v plavání pomáhá.

 

Přivlečení člunu s bezvládnými osobami

Psovod prochází se psem na volno po určené trase, je zavolán ke břehu a upozorněn na člun se dvěma bezvládnými osobami, z přídě člunu visí do vody lano. Pes po vyslání plave ke člunu vzdálenému 50m, samostatně vyhledá lano visící přes okraj člunu, bez váhání ho uchopí a přivleče člun ke břehu.

 

Identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu

Při vyhledávání v pobřežním pásmu pracuje psovod se psem na stopovacím vodítku a pohybuje se vždy broděním. Prohledává se vytyčený, 100m dlouhý úsek pobřeží, kde je v rákosí nebo v kamení, asi 10cm pod hladinou, umístěn vzorek lidského pachu, který musí pes nalézt a zřetelně označit. Trasu je možné projít i podruhé zpět, s příslušnou bodovou ztrátou. Směr prohledávání trasy volí, vzhledem ke směru větru, psovod. Časový limit je 15 minut.

 

Identifikace vzorku lidského pachu na vodní hladině

Při vyhledávání na vodní ploše o velikosti 100 x 200m leží pes na přídi člunu a čicháním po hladině lokalizuje místo nálezu. V prostoru vytyčeném bójkami se v hloubce 1m nachází jeden vzorek lidského pachu, pes ho musí nalézt a zřetelně označit. Člun křižuje vodní plochu podle pokynů psovoda, plavci koupající se mimo vytyčený terén nebo pohyb dětí po břehu nejsou na závadu. Při označení nálezu psem psovod vyhodnocuje situaci a hlásí, v jakém směru a vzdálenosti od člunu se vzorek nachází. Časový limit je 30 minut.

 

 

 

Pes – přítel člověka 5/2009, str. 30-32